Het recht op abortus en de vrijheid van vrouwen om een zwangerschap al dan niet voort te zetten, is een essentieel recht, dat niet in vraag mag gesteld worden.

In 2010 demonstreerden in België ongeveer 2000 mensen tegen het recht op abortus. In 2011 waren dat er bijna 3000. Overal ter wereld floreren zulke anti-abortus bewegingen. Sommige Europese landen erkennen het recht op abortus nog steeds niet (Ierland, Malta, Cyprus, Polen) of draaien de klok terug (Hongarije). In vele andere landen worden zwangerschapsonderbrekingen niet in optimale omstandigheden uitgevoerd. Bovendien zijn de middelen die ter beschikking worden gesteld vaak ontoereikend, net als de professionele achting voor de betrokkenen.

De anti-abortusstroming kan marginaal lijken, maar het feit dat ze weerklank vindt in de media en in de parlementen, verschaft deze bewegingen invloed. Ze worden door machtige lobby’s georganiseerd en gesteund.

De toegang tot abortus is een recht

Dat kadert in het zelfbeschikkingsrecht over het eigen lichaam, de keuzes voor het eigen leven, de keuze om al dan niet een zwangerschap te plannen en daarover zelf te beslissen (of in samenspraak met de partner). Het is een fundamenteel recht van alle vrouwen.

Abortus moet toegankelijk zijn voor alle vrouwen

Dat veronderstelt onder meer een geografische bereikbaarheid maar ook het wegwerken van financiële drempels. Vrouwen en mannen die dat wensen moeten een beroep kunnen doen op de nodige begeleiding.

Informatiecampagnes die zich richten tot het algemeen publiek zijn nodig

Om te informeren, te dedramatiseren en te deculpabiliseren. De toegang tot anticonceptie en tot abortus is een gezondheids- en een maatschappelijk probleem.

Opvoeding van leerlingen

Alle leerlingen moeten relationele en seksuele vorming krijgen, zodat zij zelf goed geïnformeerde en vrije keuzes kunnen maken.

Opleiding van artsen en gezondheidswerkers

Het aanleren van abortustechnieken moet integraal deel uitmaken van de basisopleiding van artsen en gezondheidswerkers.

Abortus is een persoonlijke keuze.

Deze keuzevrijheid moet beschermd worden.

Het is aan jou

Jong & HiB ondersteunt het recht op abortus, zodat vrouwen die (ongewenst) zwanger raken, kunnen kiezen om een zwangerschap te beëindigen op een veilige manier, zonder gevaar voor eigen leven. Onderteken als burger of organisatie het charter voor het recht op abortus.

www.abortionright.eu