Privacy

Over ons privacybeleid

Jong en Holebi in Brugge geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Jong en Holebi in Brugge. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 26/04/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WordPress. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. WordPress heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. WordPress is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en
een sterk wachtwoordbeleid. WordPress maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. WordPress behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

Webhosting

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Totaalholding. Totaalholding verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Totaalholding heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Totaalholding is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Mijn webhost

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Mijn webhost. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Mijn webhost heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Totaalholding
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Totaalholding. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Totaalholding heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Verzenden en logistiek
Bpost

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van Bpost voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met Bpost delen. Bpost gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat Bpost onderaannemers inschakelt, stelt
Bpost uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Jong en Holebi in Brugge op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Belgische en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.
In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij
uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Jong en Holebi in Brugge. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.
U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze  verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Googlediensten
en producten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring onderaan in de cookielijst.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens
Jong en Holebi in Brugge
8000 Brugge
België
E [email protected]


Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken.

Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s worden weergegeven.


Noodzakelijk (7)

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Naam Aanbieder Doel Vervaldatum Type
__cfduid instinctiveads.com Gebruikt door het inhoudsnetwerk, Cloudflare, om vertrouwd webverkeer te identificeren. 1 jaar HTTP Cookie
__jid disqus.com Wordt gebruikt om opmerkingen aan de website toe te voegen en de disqus-aanmeldingsreferenties van de gebruiker te onthouden op websites die genoemde service gebruiken. Session HTTP Cookie
ARRAffinity httpstat.us Gebruikt om verkeer naar de website te distribueren op verschillende servers om de responstijden te optimaliseren. Session HTTP Cookie
AWSELB tag.crsspxl.com Gebruikt om verkeer naar de website te distribueren op verschillende servers om de responstijden te optimaliseren. Session HTTP Cookie
CookieConsent j-h.be Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein 1 jaar HTTP Cookie
JSESSIONID exchange.bdex.com Houdt gebruikersstatussen over paginabezoeken bij. Session HTTP Cookie
SESS# ndg.io Houdt gebruikersstatussen over paginabezoeken bij. 14 dagen HTTP Cookie

 

Voorkeuren (3)

Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont.

Naam Aanbieder Doel Vervaldatum Type
uid [x3] crsspxl.com
marchex.io
videostat.com
Uniek gebruikers-ID dat de gebruiker bij terugkerende bezoeken herkent 2 maanden HTTP Cookie

 

Statistieken (14)

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Naam Aanbieder Doel Vervaldatum Type
__utm.gif google-analytics.com Trackingscode van Google Analytics die details over de browser en computer van de bezoeker registreert. Session Pixel Tracker
__utma [x2] disqus.com
j-h.be
Verzamelt gegevens over het aantal keren dat een gebruiker de website heeft bezocht, evenals data voor het eerste en meest recente bezoek. Gebruikt door Google Analytics. 2 jaar HTTP Cookie
__utmb [x2] disqus.com
j-h.be
Registreert een tijdstempel met het exacte tijdstip waarop de gebruiker de website heeft bezocht. Gebruikt door Google Analytics om de duur van een websitebezoek te berekenen. Session HTTP Cookie
__utmc [x2] disqus.com
j-h.be
Registreert een tijdstempel met het exacte tijdstip waarop de gebruiker de website verlaat. Gebruikt door Google Analytics om de duur van een websitebezoek te berekenen. Session HTTP Cookie
__utmt [x2] disqus.com
j-h.be
Wordt gebruikt om de snelheid van aanvragen naar de server te regelen. Session HTTP Cookie
__utmv [x2] disqus.com
j-h.be
Slaat door de gebruiker gedefinieerde trackingparameters op voor gebruik in Google Analytics. Session HTTP Cookie
__utmz [x2] disqus.com
j-h.be
Verzamelt gegevens over waar de gebruiker vandaan kwam, welke zoekmachine werd gebruikt, op welke koppeling werd geklikt en welke zoekterm werd gebruikt. Gebruikt door Google Analytics. 6 maanden HTTP Cookie
disqus_unique disqus.com Verzamelt statistieken met betrekking tot de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en de geladen pagina’s. 1 jaar HTTP Cookie

Marketing (92)

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

Naam Aanbieder Doel Vervaldatum Type
#.gif rlcdn.com Niet geclassificeerd Session Pixel Tracker
_adlTrac_ adlucent.com Niet geclassificeerd 1 jaar HTTP Cookie
_bit bit.ly Registreert een uniek ID die het apparaat van de gebruiker identificeert tijdens terugkerende bezoeken, evenals informatie over de linkklikken van de gebruiker van de URL-verkortingsservice, Bitly. 179 dagen HTTP Cookie
_ljtrtb_# lijit.com Verzamelt gegevens met betrekking tot lezerbelangen, context, demografische gegevens en andere informatie namens het Lijit-platform met als doel geïnteresseerde gebruikers te vinden op websites met gerelateerde inhoud. 1 jaar HTTP Cookie
33x_ps 33across.com Niet geclassificeerd 1 jaar HTTP Cookie
a afy11.net Registreert een uniek ID die het apparaat van een terugkerende gebruiker identificeert. De ID wordt gebruikt voor gerichte advertenties. 2 jaar HTTP Cookie
ADGRX_CM_LIVERAMP_BRIDGED adgrx.com Niet geclassificeerd Session HTTP Cookie
ADGRX_UID adgrx.com Registreert een uniek ID die het apparaat van een terugkerende gebruiker identificeert. De ID wordt gebruikt voor gerichte advertenties. 1 jaar HTTP Cookie
ADKUID adkernel.com Niet geclassificeerd 29 dagen HTTP Cookie
api/sync pippio.com Niet geclassificeerd Session Pixel Tracker
api/sync/ddp pippio.com Niet geclassificeerd Session Pixel Tracker
api/v1/dsync/LiveRamp kargo.com Niet geclassificeerd Session Pixel Tracker
auid acuityplatform.com Registreert een uniek gebruikers-ID die de browser van de gebruiker herkent wanneer websites worden bezocht die advertenties van hetzelfde advertentienetwerk weergeven. De cookie wordt gebruikt om statistische gegevens over de bewegingen van de bezoeker te verzamelen en om gerichte advertenties te genereren. 68 jaar HTTP Cookie
br bizrate.com Niet geclassificeerd 10 jaar HTTP Cookie
c/cse connexity.net Niet geclassificeerd Session Pixel Tracker
cid_# ctnsnet.com Verzamelt niet-identificeerbare gegevens die naar een niet-identificeerbare bron worden verzonden. De identiteit van de bron wordt geheim gehouden door het bedrijf, Whois Privacy Protection Service, Inc. 1 jaar HTTP Cookie
ck1 rlcdn.com Verzamelt gegevens met betrekking tot de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina’s zijn geladen, met het doel om gerichte advertenties weer te geven. 179 dagen HTTP Cookie
cu ipredictive.com Niet geclassificeerd 1 jaar HTTP Cookie
demdex demdex.net Via een uniek ID, die wordt gebruikt voor semantische inhoudsanalyse, wordt de navigatie van de gebruiker op de website geregistreerd en gekoppeld aan offline gegevens uit enquêtes en soortgelijke registraties om gerichte advertenties weer te geven. 179 dagen HTTP Cookie
did pippio.com Niet geclassificeerd 1 jaar HTTP Cookie
didts pippio.com Niet geclassificeerd 1 jaar HTTP Cookie
dpm demdex.net Niet geclassificeerd 179 dagen HTTP Cookie
dpm_pxl dpmsrv.com Niet geclassificeerd 81018 dagen HTTP Cookie
drtn# rlcdn.com Verzamelt gegevens met betrekking tot de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina’s zijn geladen, met het doel om gerichte advertenties weer te geven. 179 dagen HTTP Cookie
dyn_u dyntrk.com Niet geclassificeerd 1 jaar HTTP Cookie
er_guid eyereturn.com Niet geclassificeerd 2 jaar HTTP Cookie
flashtalkingad1 flashtalking.com Gebruikt om te registreren welke advertenties de gebruiker heeft gezien. 2 jaar HTTP Cookie
G_ENABLED_IDPS disqus.com Niet geclassificeerd 2915249 dagen HTTP Cookie
https://io.narrative.io/ narrative.io Niet geclassificeerd Session Pixel Tracker
i openx.net Registreert gebruikersgegevens, zoals IP-adres, geografische locatie, bezochte websites en op welke advertenties de gebruiker heeft geklikt, met als doel het optimaliseren van de weergave van advertenties op basis van de verplaatsing van de gebruiker op websites die hetzelfde advertentienetwerk gebruiken. 1 jaar HTTP Cookie
id videostat.com Niet geclassificeerd 30 dagen HTTP Cookie
ID amgdgt.com Niet geclassificeerd 5 jaar HTTP Cookie
impression.php/# facebook.com Used by Facebook to register impressions on pages with the Facebook login button. Session Pixel Tracker
int/cm ctnsnet.com Niet geclassificeerd Session Pixel Tracker
io.narrative.guid.v2 narrative.io Niet geclassificeerd 18 maanden HTTP Cookie
juggler/event.gif disqus.com Niet geclassificeerd Session Pixel Tracker
juggler/stat.gif disqus.com Niet geclassificeerd Session Pixel Tracker
kenshoo_id xg4ken.com Niet geclassificeerd 1 jaar HTTP Cookie
ljt_reader lijit.com Verzamelt gegevens met betrekking tot lezerbelangen, context, demografische gegevens en andere informatie namens het Lijit-platform met als doel geïnteresseerde gebruikers te vinden op websites met gerelateerde inhoud. 1 jaar HTTP Cookie
LO amgdgt.com Niet geclassificeerd 30 dagen HTTP Cookie
mako_uid eyeota.net Verzamelt gegevens over gebruikersbezoeken aan de website, zoals welke pagina’s zijn geopend. De geregistreerde gegevens worden gebruikt om de interessegebieden en demografische profielen van de gebruiker te categoriseren in termen van doorverkoop voor gerichte marketing. 1 jaar HTTP Cookie
netseer_v3_vi netseer.com Registreert gebruikersgegevens, zoals IP-adres, geografische locatie, bezochte websites en op welke advertenties de gebruiker heeft geklikt, met als doel het optimaliseren van de weergave van advertenties op basis van de verplaatsing van de gebruiker op websites die hetzelfde advertentienetwerk gebruiken. 2 maanden HTTP Cookie
NID google.com Registreert een uniek ID die het apparaat van een terugkerende gebruiker identificeert. Het ID wordt gebruikt voor gerichte advertenties. 6 maanden HTTP Cookie
nnls pippio.com Niet geclassificeerd 2 maanden HTTP Cookie
noop owneriq.net Niet geclassificeerd Session Pixel Tracker
ONPLFTRH eyeota.net Niet geclassificeerd Session HTTP Cookie
opt ctnsnet.com Verzamelt niet-identificeerbare gegevens die naar een niet-identificeerbare bron worden verzonden. De identiteit van de bron wordt geheim gehouden door het bedrijf, Whois Privacy Protection Service, Inc. 1 jaar HTTP Cookie
p2 owneriq.net Niet geclassificeerd 9 dagen HTTP Cookie
pbw smartadserver.com Niet geclassificeerd 1 jaar HTTP Cookie
pdomid smartadserver.com Niet geclassificeerd 1 jaar HTTP Cookie
pid smartadserver.com Registreert een uniek ID die het apparaat van een terugkerende gebruiker identificeert. De ID wordt gebruikt voor gerichte advertenties. 1 jaar HTTP Cookie
PREF youtube.com Registreert een unieke ID die door Google wordt gebruikt om statistieken bij te houden over hoe de bezoeker YouTube-video’s op verschillende websites gebruikt. 8 maanden HTTP Cookie
pxrc [x2] pippio.com
rlcdn.com
Niet geclassificeerd 2 maanden HTTP Cookie
rlas3 rlcdn.com Verzamelt gegevens met betrekking tot de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina’s zijn geladen, met het doel om gerichte advertenties weer te geven. 179 dagen HTTP Cookie
rng bizrate.com Niet geclassificeerd 1 dag HTTP Cookie
rtn1-z rlcdn.com Niet geclassificeerd 179 dagen HTTP Cookie
sa-user-id stackadapt.com Niet geclassificeerd 5 jaar HTTP Cookie
sa-user-id-v2 stackadapt.com Niet geclassificeerd 5 jaar HTTP Cookie
sess adnxs.com Gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt. 1 dag HTTP Cookie
si owneriq.net Regelt de synchronisatie van gebruikersidentificatie en de uitwisseling van gebruikersgegevens tussen verschillende advertentieservices. 5 jaar HTTP Cookie
skimCSP skimresources.com Niet geclassificeerd 1 jaar HTTP Cookie
skimGUID skimresources.com Niet geclassificeerd 1 jaar HTTP Cookie
sp conversionlogic.net Niet geclassificeerd 1 jaar HTTP Cookie
ssi sitescout.com Registreert een uniek ID die het apparaat van een terugkerende gebruiker identificeert. De ID wordt gebruikt voor gerichte advertenties. 1 jaar HTTP Cookie
svResp survata.com Niet geclassificeerd 1 jaar HTTP Cookie
t_gid taboola.com Niet geclassificeerd 1 jaar HTTP Cookie
taboola_usg taboola.com Niet geclassificeerd 1 jaar HTTP Cookie
TDCPM adsrvr.org Registreert een uniek ID die het apparaat van een terugkerende gebruiker identificeert. De ID wordt gebruikt voor gerichte advertenties. 1 jaar HTTP Cookie
TDID adsrvr.org Registreert een uniek ID die het apparaat van een terugkerende gebruiker identificeert. De ID wordt gebruikt voor gerichte advertenties. 1 jaar HTTP Cookie
TestIfCookie smartadserver.com Niet geclassificeerd Session HTTP Cookie
TestIfCookieP smartadserver.com Identificeert nieuwe gebruikers en genereert een uniek ID voor elke gebruiker. 1 jaar HTTP Cookie
tk_ui adventori.com Niet geclassificeerd 3 maanden HTTP Cookie
tk_ui_third adventori.com Niet geclassificeerd 3 maanden HTTP Cookie
tluid 3lift.com Niet geclassificeerd 3 maanden HTTP Cookie
tuuid [x3] admedo.com
company-target.com
myvisualiq.net
Niet geclassificeerd 1 jaar HTTP Cookie
tuuid_last_update [x3] admedo.com
company-target.com
myvisualiq.net
Niet geclassificeerd 1 jaar HTTP Cookie
tuuid_new clrstm.com Niet geclassificeerd 2 jaar HTTP Cookie
tuuid_new_last_update clrstm.com Niet geclassificeerd 2 jaar HTTP Cookie
UA amgdgt.com Niet geclassificeerd 30 dagen HTTP Cookie
UserID1 adition.com Niet geclassificeerd 179 dagen HTTP Cookie
uuid [x2] mathtag.com
innovid.com
Verzamelt gegevens over de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals welke pagina’s zijn geladen. De geregistreerde gegevens worden gebruikt voor gerichte advertenties. 1 jaar HTTP Cookie
uuid2 adnxs.com Registreert een unieke ID die het apparaat van een terugkerende gebruiker identificeert. De ID wordt gebruikt voor gerichte advertenties. 3 maanden HTTP Cookie
uuidc mathtag.com Verzamelt gegevens over de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals welke pagina’s zijn geladen. De geregistreerde gegevens worden gebruikt voor gerichte advertenties. 1 jaar HTTP Cookie
vampid videoamp.com Niet geclassificeerd 1 jaar HTTP Cookie
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com Probeert de bandbreedte van gebruikers te schatten op pagina’s met geïntegreerde YouTube-video’s. 179 dagen HTTP Cookie
YSC youtube.com Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video’s van YouTube de gebruiker heeft gezien. Session HTTP Cookie

Niet geclassificeerd (30)

Niet-geclassificeerde cookies zijn cookies die we nog aan het classificeren zijn, samen met de aanbieders van afzonderlijke cookies.

Naam Aanbieder Doel Vervaldatum Type
__inst_dv instinctiveads.com Niet geclassificeerd 1 jaar HTTP Cookie
__ytmedia y-medialink.com Niet geclassificeerd 1 jaar HTTP Cookie
avlcnt dc.arrivalist.com Niet geclassificeerd 5 jaar HTTP Cookie
avlukey dc.arrivalist.com Niet geclassificeerd 5 jaar HTTP Cookie
cf_ob_info c.disquscdn.com Niet geclassificeerd Session HTTP Cookie
cf_use_ob c.disquscdn.com Niet geclassificeerd Session HTTP Cookie
ds.png sync.graph.bluecava.com Niet geclassificeerd Session Pixel Tracker
FUID mmtro.com Niet geclassificeerd 1 jaar HTTP Cookie
https://csyn-r.cxense.com/ csyn-r.cxense.com Niet geclassificeerd Session Pixel Tracker
https://sync.mediawallahscript.com/ sync.mediawallahscript.com Niet geclassificeerd Session Pixel Tracker
laravel_session kaap.be Niet geclassificeerd Session HTTP Cookie
mCookie mediawallahscript.com Niet geclassificeerd 2 jaar HTTP Cookie
orbserv/hbpix action.media6degrees.com Niet geclassificeerd Session Pixel Tracker
partner_redirectIndex_1001 mediawallahscript.com Niet geclassificeerd 2 jaar HTTP Cookie
psid.gif px.marchex.io Niet geclassificeerd Session Pixel Tracker
RUID mmtro.com Niet geclassificeerd 1 jaar HTTP Cookie
sd-session-id live.rezync.com Niet geclassificeerd 5 jaar HTTP Cookie
sskya sundaysky.com Niet geclassificeerd 7 dagen HTTP Cookie
sskyCreationTime sundaysky.com Niet geclassificeerd 2 jaar HTTP Cookie
sskyu sundaysky.com Niet geclassificeerd 2 jaar HTTP Cookie
sv_sid securedvisit.com Niet geclassificeerd 3 jaar HTTP Cookie
sv_sid_src securedvisit.com Niet geclassificeerd 3 jaar HTTP Cookie
tPHG-PS_sync prf.hn Niet geclassificeerd 1 jaar HTTP Cookie
TRK tekblue.net Niet geclassificeerd 1 jaar HTTP Cookie
TRK30 tekblue.net Niet geclassificeerd 30 dagen HTTP Cookie
TRKMONTH tekblue.net Niet geclassificeerd 5 dagen HTTP Cookie
u jsrdn.com Niet geclassificeerd 2 jaar HTTP Cookie
vuid [x2] sync.vmweb.net
vmweb.net
Niet geclassificeerd 1 jaar HTTP Cookie
zync-uuid rezync.com Niet geclassificeerd 10 jaar HTTP Cookie
Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Comments are closed.